Plein Air Portfolio > New Mexico Paintings

New Mexico Paintings, landscape painting, oil painting, all prima painting, plein air painting, painting on site
Oil on panel
2017
New Mexico Paintings, landscape painting, oil painting, all prima painting, plein air painting, painting on site
Oil on panel
11" x 14"
2017
New Mexico Paintings, landscape painting, oil painting, all prima painting, plein air painting, painting on site
Oil on panel
11" x 14"
2018
New Mexico Paintings, landscape painting, oil painting, all prima painting, plein air painting, painting on site
Oil on panel
11" x 14"
2017
New Mexico Paintings, landscape painting, oil painting, all prima painting, plein air painting, painting on site
Oil on panel
11" x 14"
2017